Donne header

FAQ CPR

Hoewel deze lijst met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, garandeert Donné Draad B.V. niet dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Donné Draad B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen op welke wijze dan ook van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze pagina.

Wat is het doel van CPR?

De Construction Products Regulation (CPR) is bedoeld om betrouwbare informatie over bouwproducten te verschaffen, met betrekking tot de prestaties van de producten. Dit wordt bereikt door middel van het verstrekken van een gemeenschappelijke ‘technische taal’ waarmee uniforme beoordelingsmethoden voor de prestaties van de bouwproducten bepaald worden. Deze beoordelingsmethoden worden opgesteld in geharmoniseerde technische specificaties. Deze uniforme ‘technische taal’ moet worden toegepast door:

  • de fabrikanten bij het communiceren van de prestaties van hun producten, maar ook bij;
  • de autoriteiten van de lidstaten bij het specificeren van eisen voor hen, en bij;
  • de gebruikers (architecten, ingenieurs, constructeurs…) bij de keuze welke producten het beste passen bij de bouwprojecten die zij zullen uitvoeren.

Welke kabels vallen onder CPR?

Kabels voor permanente installaties in bouwwerken binnen het toepassingsgebied van de volgende twee geharmoniseerde productnormen:

  • kabels die zijn bestemd om te worden gebruikt voor het verschaffen van elektriciteit en communicatie in gebouwen en andere civieltechnische werken en onder voorbehoud van prestatie-eisen aan brand

  • en in de toekomst kabels die bedoeld zijn voor het verschaffen van elektriciteit, communicatie en branddetectie en alarm in gebouwen en andere civieltechnische werken, waarbij het belangrijk is dat de continuïteit van de stroom en/of het signaal van de veiligheidsinstallaties verzekerd dient te blijven.

Onder kabels voor permanente installaties worden, kabels die niet specifiek voor tijdelijke installaties gemaakt zijn, verstaan. Liftkabels die geen deel uitmaken van het Mandaat M/334 EU vallen hier niet onder.

Wie is volgens CPR de fabrikant?

Volgens CPR is de fabrikant diegene die het product op de markt in de EU plaatst. Dit kan de werkelijke fabrikant zijn, maar ook een importeur.

Wat betekent, “making available on the market” en “placing on the market”?

De term ‘’making available on the market’’ staat voor het verstrekken van een bouwproduct met het oog op distributie of gebruik op de EU-markt,  in het kader van een commerciële activiteit tussen ondernemers, of richting de gebruiker, tegen betaling of kosteloos. De term ‘’placing on the market’’ staat voor het beschikbaar stellen van een bouwproduct op de EU-markt. Dit wordt over het algemeen gedaan door de fabrikant of importeur. Elk product of partij van producten dient apart op de markt gebracht te worden, het feit dat soortgelijke producten al eerder op de markt gebracht zijn, verandert dit niet.

Wat is een “Declaration of Performance” (DoP)

Een DoP is een document dat voor elk kabelproduct wordt opgesteld door de fabrikant dat:

  • het product identificeert
  • het beoogde gebruik ervan aangeeft
  • de essentiële eigenschappen aangeeft zoals gegeven bij de verklaarde prestaties (voor kabels geclassificeerd op basis van de prestaties bij brand) en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Overige informatie vindt u op: http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/performance-declaration/

Wat zijn de brandklassen voor “reaction to fire”?

Met betrekking tot het brandgedrag van kabels onderscheidt CPR zeven Euroklassen: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca. Warmteafgifte en vlamuitbreiding zijn de voornaamste criteria voor de classificatie, de overige criteria zijn: rookontwikkeling (s), vallende brandende deeltjes (d) en zuurgraad (a). Voor de implementatie in Nederland is NEN 8012 opgesteld. Het aantal classificaties is daarin beperkt tot vier: B2ca-s1,d1,a1, Cca-s1,d1,a1, Dca-s3,d2,a3 en Eca.

Classificatie Brandrisico
1. Eca laag
2. Dca-s3,d2,a3 middelgroot
3. Cca-s1,d1,a1 groot
4. B2ca-s1,d1,a1 zeer groot

Hoe zit het met kabels met “resistance to fire”?

‘’Resistance to fire’’ is de term die gebruikt wordt om een kabel te beschrijven die gebruikt wordt om de continuïteit van de stroom en/of het signaal van de veiligheidsinstallaties te verzekeren (functiebehoud). Voor “resistance to fire” wordt in een later stadium een CPR norm verwacht.

Wat is het doel van de DoP? (Declaration of Performance)

De fabrikant neemt, door middel van het opstellen van de DoP, verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het bouwproduct met de aangegeven prestaties. Op basis van de informatie in de DoP, maakt de gebruiker de keuze om het product te kopen dat volgens NEN 8012 in Nederland gebruikt moet worden bij het uit te voeren werk en is daarbij aansprakelijk voor de keuze die hij maakt.

Wat is de basis van de DoP?

De informatie die in de DoP wordt verstrekt, is opgesteld volgens strenge methoden en criteria, volgens de geharmoniseerde standaarden. De correcte toepassing van deze methoden en criteria wordt gegarandeerd door de fabrikant en door de Notified Body (aangemelde instantie), volgens systeem ‘’Assessment and Verification of Constancy of Performance’’ (AVPC).

Waar kan een installateur een echte CE markering aan herkennen?

Bij twijfel kunnen gebruikers  bevestiging vragen door contact op te nemen met:

  • Het nationale contactpunt voor de Bouw.
  • De aangemelde instantie (Notified Body) die genoemd is in de DoP en op het product label.

Een lijst van nationale contactpunten voor de bouw en erkende instanties is beschikbaar op de website van de EU.

Blijft KEMA KEUR van kracht?

Ja, KEMA-KEUR blijft belangrijk voor de overige producteigenschappen. Alleen voor de brandeigenschappen is CPR van toepassing.

Hoe wordt de CE markering toegepast?

Volgens de productnorm moet de CE-markering in alle gevallen worden aangebracht op het product label.

Hoewel deze lijst met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden, garandeert Donné niet dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Donné aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen op welke wijze dan ook van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze pagina.

Heeft u vragen, neem contact op met ons

Handig

Donné producten zijn niet alleen makkelijk te verwerken, we bieden ook nog eens diverse tools om uw werk zo makkelijk mogelijk te maken. Dat noemen wij nog eens ‘HANDIG’.